Ogólne warunki spedycyjne

1. Niniejsze Ogóle Warunki Spedycyjne TMM Express Sp. z o.o. (OWS) określają zasady wykonywania usług
spedycyjnych krajowych i zagranicznych świadczonych przez TMM Express Sp. z o.o.
2. Zleceniodawca jest każdy kto udziela zlecenia spedytorowi nawet jeśli działa przez przedstawicielipracowników,
podwykonawców itp.
3. Umowę spedycji uważa się za zawartą z chwila otrzymania przez spedytora pisemnego zlecenia, chyba
że spedytor bez zbędnej zwłoki powiadomi dającego zlecenia o odmowie jego przyjęcia.
4. Zlecenie powinno określać adres i dokładną nazwę nadawcy i odbiorcy oraz Zleceniodawcy jeśli nie jest
on nadawcą ani odbiorcą, zakres zlecanej usługi, rodzaj i zawartość przesyłki, wartość przesyłki, ciężar,
wymiary, kubaturę. Ponadto, zleceniodawca powinien dołączyć do zlecenia wszystkie niezbędne
dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za
prawidłowość i kompletność danych umieszczonych w formularzu zlecenia. Zleceniodawca ponosi
odpowiedzialność za szkodę wynikającą z podania nieprawidłowych i niekompletnych danych.
Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zapakowanie i zabezpieczenie przesyłek w
sposób chroniący przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
5. Spedytor ma prawo sprawdzenia prawidłowości danych zawartych w zleceniu.
6. Spedytor zobowiązuje się do wykonania zleconych mu czynności z należytą starannością, zgodnie z
interesem zleceniodawcy.
7. Spedytor zastrzega sobie prawo powierzenia niektórych czynności osobom trzecim, zawodowo
trudniącymi się takimi czynnościami, wybranym przez siebie z zachowaniem szczególnej staranności.
8. Spedytorowi należy się wynagrodzenie od Zleceniodawcy zgodnie z zawartą umową.
9. Za usługi nieprzewidziane w umowie należy się Spedytorowi stosowne wynagrodzenia, a nadto zwrot
poniesionych wydatków.
10. Spedytor oferuje usługi związane z przewozem takie jak: sprawdzenie stanu przesyłki, sporządzenie
dokumentów przewozowych, zawarcie umowy przewozu, dostarczenie przesyłki przewoźnikowi,
załatwienie formalności celnych, ubezpieczenie towaru. Szczegółowy zakres usługi określa
Zleceniodawca w treści pisemnego zlecenia.
11. W braku dostatecznych lub wykonalnych instrukcji ze strony Zleceniodawcy Spedytor może wykonać
umowę – chroniąc interes Zleceniodawcy – według swego uznania, zwłaszcza samodzielnie określić
sposób, drogę lub środek transportu itp., o czym w miarę możliwości powinien uprzedzić Zleceniodawcę
12. W razie stwierdzenia braku, lub uszkodzenia w przesyłce Spedytor zabezpiecza ładunek i zawiadamia o
tym Zleceniodawcę
13. Spedytor odmówi wykonania usługi w odniesieniu do towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla
innych przedmiotów lub osób oraz w odniesieniu do towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub
utracie ważności. Spedytor nie przyjmuje przesyłek:
a) zawierających korespondencję pisemną, przesyłki listowe z wyjątkiem druków bezadresowych i
ankiet, gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym, przedmioty
wartościowe /wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp./; broń i amunicję, artykuły
szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu; towary chemicznie i biologicznie
aktywne, zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce, narkotyki i substancje psychotropowe, leki wymagające
specjalnych warunków przewozu, inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie
dla zdrowia osób mających z nimi styczność, inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie
obowiązujących przepisów prawa,
b) nienależycie zapakowanych,
c) które mogą uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki
14. Spedytor odmówi wykonania usługi, jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą jakiejkolwiek należności z
tytułu uprzednio świadczonych usług.
15. Spedytor nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających towary o znaczeniu strategicznym w
rozumieniu Ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o
znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 229, poz. 2315 z 2004 r.). Złożenie zlecenia spedycyjnego przez
Zleceniodawcę jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesyłka nie zawiera takich towarów.
16. Spedycja materiałów niebezpiecznych w ilościach większych niż określone w przepisie 1.1.3.6. konwencji
ADR może odbywać się tylko po wcześniejszym, odrębnym uzgodnieniu warunków. Złożenie
standardowego zlecenia spedycyjnego przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z oświadczeniem, że
przesyłka nie zawiera towarów przekraczających ilości określone w powołanym przepisie konwencji
ADR.
17. Spedytor ma prawo sprzedać, unieszkodliwić lub zniszczyć towar, którego właściwości mogą
spowodować niebezpieczeństwo powstania szkody na osobie, mieniu lub szkody w środowisku
naturalnym, a Zleceniodawca nie podjął, pomimo wezwania, działań mających zapobiec szkodzie.
Ponadto Spedytor ma prawo sprzedać, unieszkodliwić lub zniszczyć wyżej wymieniony towar w
przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa dla innych towarów, osób, środowiska naturalnego, a
także w przypadku, kiedy wymaga tego interes Zleceniodawcy
18. Spedytor odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania
przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, Zleceniodawcy lub osobie przez niego wskazanej.
19. W szczególności Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały wskutek:
a) nieodpowiedniego opakowania lub oznakowania towaru przez Zleceniodawcę lub osobę trzecią,
b) składowania na otwartym powietrzu, które zostało wcześniej uzgodnione lub jest wykonywane
zgodnie z dobrą praktyką,
c) kradzieży lub włamania,
d) siły wyższej (zarządzenia władz, warunki atmosferyczne, działania wojenne, zamieszki itd.), e)
naturalnych właściwości towaru,
f) działania osób trzecich, którym Spedytor nie mógł zapobiec
20. Spedytor odpowiada za zawinioną przez siebie utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w granicach
zwykłej wartości przesyłki, nie większej niż:
a) szkody rzeczowe (utrata, ubytek lub uszkodzenie) - 4 Euro za każdy kg wagi brutto dotkniętego utratą,
ubytkiem lub uszkodzeniem.
21. Przy szkodach w odniesieniu do części rzeczy odszkodowanie ustala się według ciężaru danej części
rzeczy lub według proporcjonalnego wynagrodzenia za spedycję
22. Górna granica odpowiedzialności Spedytora za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki wynosi 50.000
Euro.
23. Odpowiedzialność Spedytora za zawinione szkody inne niż utrata, ubytek lub uszkodzenia przesyłki jest
ograniczona do dwukrotnej wartości wynagrodzenia Spedytora.
24. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno
Zleceniodawcy, jak i osób trzecich.
25. Wymienione wyżej ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą przypadków powstania szkody z winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa Spedytora.
26. W przypadku uszkodzenia, ubytku lub innych widocznych z zewnątrz wad, zastrzeżenia należy zgłosić
Spedytorowi pisemnie przy przyjęciu towaru. Niemożliwe do stwierdzenia z zewnątrz szkody powinny
być zgłoszone pisemnie Spedytorowi w ciągu 7 dni kalendarzowych od przyjęcia towaru. W przypadku
późniejszego zgłoszenia zastrzeżeń co do stanu towaru domniemywa się, że towar został dostarczony w
stanie nienaruszonym.
27. Spedytor posiada prawo zastawu na przesyłce zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego tj. roszczeń o
przewoźne, o zwrot wydatków i innych należności wynikłych ze zleceń spedycyjnych, także gdy wynikają
one z poprzednich zleceń spedycyjnych.
28. Spedytor wykonuje prawo zastawu dopóki przesyłka znajduje się u niego lub osoby, która dzierży ją w
jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów.
29. Jeżeli towar podlegający prawu zastawczemu Spedytora zaginie lub zostanie uszkodzony, to
Zleceniodawca zobowiązuje się do zrzeczenia swoich roszczeń odszkodowawczych wobec
ubezpieczyciela na rzecz Spedytora.
30. Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem obowiązków
Spedytora określonych w niniejszych OWS przyjmuje Dział Reklamacji TMM EXPRESS sp. zoo
31. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest złożenie przez Zleceniodawcę pisemnej
reklamacji zawierającej kwotę roszczenia oraz przesłanie dokumentów: oryginału zlecenia
spedycyjnego, kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem protokołu szkody sporządzonego na
okoliczność szkody oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentów finansowo –
księgowych uzasadniających wysokość roszczenia odszkodowawczego (np. faktury VAT, kalkulacji
kosztów wytworzenia).
32. Spedytor zastrzega sobie prawo żądania innych dokumentów niezbędnych do zamknięcia postępowania
reklamacyjnego.
33. Wszelkie roszczenia wobec Spedytora przedawniają się z upływem 1 roku. Bieg terminu przedawnienia
rozpoczyna się:
a) w przypadku utraty częściowej lub uszkodzenia od dnia dostarczenia towaru do Odbiorcy
b) w przypadku zaginięcia przesyłki lub dostarczenia jej z opóźnieniem od dnia, w którym przesyłka miała
być dostarczona
c) we wszystkich innych przypadkach – od dnia wykonania zlecenia
34. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącania kwot roszczeń wynikających z umowy spedycji od
przeszłych, aktualnych bądź przyszłych należności wobec Spedytora. Zleceniodawca nie może bez
pisemnej zgody Spedytora przenieść należnych mu wierzytelności wobec Spedytora na osobę trzecią.
35. Wszelkie spory między Spedytorem a Zleceniodawcą, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte na drodze
negocjacji i polubownie, podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy pod względem miejscowym i
rzeczowym.
36. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWS stosuje się przepisy umów międzynarodowych i
kodeksu cywilnego.