Warunki przewozu

I. Słowa i wyrażenia.

Terminy i pojęcia wymienione w niniejszym Regulaminie mają znaczenie stosowane w Umowie przewozu i innych usług (zwanej dalej Umową) w jej załącznikach, a także w innych znaczeniach podanych poniżej:

Ładunek (przesyłka) oznacza wszystkie przedmioty od czasu pobrania do przekazania do odbiorcy.

Spedytor towarowy to każda osoba fizyczna lub prawna, która przekazuje przewoźnikowi ładunek

Odbiorca ładunku jest to każda osoba fizyczna lub prawna, która odbiera ładunki, sporządza dokument przewozowy i rozładowuje pojazdy w określony sposób.

Oznaczenie przesyłki - umieszczenie niezbędnych napisów, rysunki i znaki znajdujące się na opakowaniu, etykietach lub we właściwym produkcie, który ma zostać wysłany i przekazany odbiorcy.

Paletyzacja polega na składaniu i tworzeniu większych jednostek ładunkowych, co zapewnia nienaruszalność towarów dostarczanych w określonych warunkach i umożliwia mechanizację przeładunku i składowania;

Przewoźnik jest wykonawcą przewozu w ramach umowy.

Kontener jest głównym elementem opakowania służącym do transportu produktów.

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulacjami dotyczącymi zasad zapakowania towarów przekazanych do transportu przez TMM-Express, a jeżeli przewożony ładunek jest uszkodzony, a jego opakowanie nie spełnia tych zasad, klient ma obowiązek przedstawić swoje wszystkie roszczenia.

 

ІІ Zamawiając usługi transportowe, Klient potwierdza że zapoznał się z poniższymi informacjami i poinformował Przewoźnika:

1. Przewoźnik przewozi ładunki drobnicowe (skonsolidowane) różnych typów i od różnych nadawców.

2. Ładunki powinny być przewożone samochodami ciężarowymi w niekontrolowanych temperaturach, które nie mają specjalnych zabezpieczeń dla określonych typów ładunków (chyba, że takie zabezpieczenie zostało uprzednio uzgodnione z Przewoźnikiem).

3. W przypadku, gdy przesyłka jest zapakowana pzrzez nadawcę w niewłaściwy sposób lub użyto opakowania, nieodpowiadającego właściwościom ładunku i które nie jest zgodne z wymaganiami określonymi przez Przewoźnika, TMM nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ładunku (rozbicie, awarię, odkształcenie, wyciek).

4. W przypadku, gdy pojemniki i opakowania nie odpowiadają właściwości i masy ładunku lub nie spełniają ustalonych norm, warunków technicznych i zasad pakowania, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki wpływające na nienaruszalność i bezpieczeństwo przesyłki.

5. W przypadku ładunku zawierającego substancje trujące, radioaktywne lub chemiczne, kwasy i inne niebezpieczne substancje, o których Zleceniodawca / Spedytor nie został powiadomiony, ten ostatni nie ponosi pełnej odpowiedzialności za uszkodzenia ładunków będących własnością osoby trzeciej, które zostały przetransportowane i przechowywane razem z ładunkami należącymi do innych spedytorów, a także przez Przewoźnika i kierowców pojazdów..

6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy przewozu ładunku, jeżeli jego opakowanie nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu, a jest to prawo Przewoźnika, a nie obowiązek.

III. Ogólne wymagania dotyczące pakowania towarów.

Ładunek ma być przedstawiony do przewozu zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez Przewoźnika, nawet jeśli ładunek jest przekazywany w opakowaniu wyprodukowanym przez producenta i jest zgodny z Krajową Normą Państwową i specyfikacjami technicznymi wykorzystywanymi przez producenta. W przypadku niespójności powstałych pomiędzy Krajową Normą Państwową i specyfikacjami technicznymi, z jednej strony, a niniejszymi Zasadami, pierwszeństwo mają Zasady pakowania ładunków TMM-Express stosowane w dokumencie wysyłkowym.

1. Opakowanie jest dostosowane do właściwości ładunku.

2. Opakowanie ma zapewnić całkowite bezpieczeństwo ładunku transportowanego za pomocą zautomatyzowanych operacji przeładunkowych.

3. Opakowanie jest dostosowane do warunków klimatycznych.

4. Opakowanie ma spełniać wymagania celne.

5. Opakowanie może służyć celom reklamowym.

6. Przy wyborze opakowania należy uwzględnić tryb, długość i czas transportu, a także możliwość więcej niż jednego przeładunku, warunków temperaturowych i poziomów wilgotności panujących podczas podróży, pory roku (warunki pogodowe ) i kompatybilność z innymi ładunkami.

7. Opakowanie ma być odpowiednie i dostosowane do rodzaju przewożonego ładunku, odporne na działanie i wpływ czynników zewnętzrnych, a także innych okoliczności i warunków transportu niezależnych od przewoźnika

8. Opakowania używane do transportu ładunków wymagających chłodzenia i intensywnej wentylacji powietrznej powinny mieć otwory.

9. Zawartość przesyłki powinna być zapakowana w sposób ścisły bez możliwosci przemieszczania się wewnątrz opakowania.

10. Opakownia nie mogą mieć starych, nieaktualntch onaczeń znaków oraz opisów, które nie odpowiadają zawartości.

11. Ładunki niebezpieczne należy umieścić w certyfikowanych pojemnikach.

12. Jeśli chodzi o pojemniki wykonane z metalu, szkła, glinki ceramicznej, drewna, tworzyw sztucznych i innych materiałów, mają one zapewnić pełne bezpieczeństwo zawartości i zapobiegać jej wyciekowi i rozlaniu.

13. Ładunki, które wymagają specjalnych warunków przechowywania i przewozu, muszą posiadać wymagane oznakowanie, znaki obsługi i specyfikacje.

  1. Wyroby szklane i artykuły ceramiczne należy przyjmować w ciasno upakowanych drewnianych skrzynkach z użyciem materiałów opakowaniowych.
  2. Pakowanie ładunków wymaga uwzględnienia specyficznych właściwości towaru w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed uszkodzeniem innych ładunków (przy transporcie i przeładunku oraz wykorzystywaniu automatycznych urządzeń do obsługi ładunków itp.).

IV. Znakowanie ładunku.

1. Podczas przenoszenia lub składowania wszystkie elementy ładunku wymagające specjalnej obsługi winny mieć specjalne oznaczenia "GÓRA", "SZKŁO", "OSTROŻNIE", "NIE PRZEWRACAĆ", " NIE KŁAŚĆ", lub w wersji angielskiej "TOP", "GLASS", " "HANDLE WITH CARE", " DO NOT TURN OVER", "DO NOT LAY IT FLAT". Odpowiedzialność za brak specjalnego oznakowania i wynikające z tego konsekwencje spoczywa na Zleceniodawcy.

2. Oznaczenie należy wykonać na jeden z następujących sposobów:

• bezpośrednie oznakowanie;

• etykietowanie.

V. Specyficzne sposoby pakowania pojedynczych ładunków.

1. Przesyłki ciężkie i ponadwymiarowe.

Do ciężkich i ponadwymiarowych ładunków zalicza się przesyłki o wadze 70,00 kg. Mają być pakowane w sztywne pojemniki lub drewniane skrzynie i również paletowanie. Takie ładunki wymagają materiałów opakowaniowych i środków zabezpieczających, a także specjalnych urządzeń i łączników. Pojemniki i skrzynie należy zabezpieczyć metalową taśmą i zespolić zapięciem na obu końcach.

2. Tekstylia, towary konsumpcyjne, odzież i obuwie.

Ładunki te mają być pakowane w sztywne pojemniki (skrzynie drewniane i ze sklejki). Miękkie przedmioty można pakować w półsztywne pojemniki (zwarte bele połączone z deskami).

Stosując półsztywne pojemniki, należy pokryć wszystkie strony bel warstwą papieru do pakowania i warstwą arkusza, tak aby bele były chronione przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i utratą wartości handlowej.

Obuwie należy pakować w pudełka wiązane poprzecznie za pomocą dwóch metalowych taśm o grubości 0,4 mm i szerokości 20 mm, a także z drutu o średnicy co najmniej 4,0 do 4,5 mm, po czym następuje uszczelnienie. Znaczniki identyfikacyjne należy dołączyć do boków każdego pudełka.

3. Artykuły gospodarstwa domowego.

Do artykułów gospodarstwa domowego należą: wyroby szklane, porcelana, naczynia stołowe, wyroby metalowe, zastawa stołowa i sztućce. W zależności od rodzaju towarów, szklane naczynia, porcelana, naczynia stołowe, ceramika itp. Są pakowane w kartonowe pudełko z przegrodami na każdą jednostkę towaru, a dodatkowo w ramy drewniane z żebrami usztywniającymi lub karton z tektury falistej dostarczane z kołnierzem piankowym skonsolidowany z wiórami drzewnymi, pianką i innymi materiałami. Opakowanie należy związać metalową opaską i odpowiednio oznakować.

Pudełka z zastawą stołową pakuje się ciasno w drewniane pudełka wyłożone wodoodpornym papierem. Zapakowane pudełka należy związać stalową taśmą opakowaniową, która jest przymocowana i przybita do pudła. Plastikowe, metalowe i artykuły emaliowane można paletyzować; liczba warstw nie może przekraczać dwóch. Każdy poziom powinien być pokryty tekturą falistą, a paleta powinna być szczelnie owinięta folią rozciągliwą.

4. Metale i wyroby metalowe przekazywane do transportu mają być zapakowane w następującyc sposób:

• arkusze blachy przeznaczone do paletyzacji z narożnikami, które mają być chronione przez pokrycia drewniane, aby nie doszło do deformacji;

• stal walcowana, płyty kątowe i belki kanałowe należy układać na drewnianych matach w sekcjach;

• kable stalowe mają być zwijane lub nawijane na koła;

• siatki zwijane należy wiązać miękkim drutem wiążącym i płaskimi oczkami związanymi w paczki;

• nity, śruby, wkręty, uszczelki i śruby gwintowane należy umieszczać w sztywnych pojemnikach;

• elektrody należy owijać w papier i umieszczać w pudełkach;

• drut do spawania automatycznego ma być zwinięty, owinięty w wodoodporny papier, materiał do pakowania i matę wypaskową lub zapakowany w pudełka.

Rury powinny być szczelnie zapakowane, ściśle związane drutem metalowym co najmniej w dwóch punktach lub włożone w pudła;

5. Artykuły drewniane, artykuły plastikowe, wyroby metalowe, meble:

Skrawki powinny być owinięte w folię ochronną lub opakowane w solidną tekturę falistą (lub w dwie warstwy cieńszej tektury falistej) i zabezpieczone folią stretchową lub taśmą samoprzylepną. Meble i wyroby z drewna (fasady itp.) Należy przewozić w pojemnikach z żebrami usztywniającymi zaopatrzonymi w odpowiednio oznakowane materiały opakowaniowe. Narożniki ościeżnic okiennych, drzwi, blatów, części mebli skłądanych należy przykryć górnymi osłonami. Szyby i panele drzwiowe powinny być pokryte drewnopodobną tekturą falistą, tekturą falistą lub ich substytutami. Całą konstrukcję należy pokryć rozciągliwą folią lub związać metalową taśmą lub taśmą samoprzylepną. Poza tym należy go owinąć wodoodpornym papierem. Jeśli drzwi do okien są wypełnione skrzynką drzwiową lub skrzynką okienną, ta ostatnia powinna być opasana metalową taśmą.

6. Maszyny, sprzęt, wyroby przemysłowe.

Maszyny (urządzenia) obejmują urządzenia produkcyjne i przemysłowe, części zamienne i części do nich, generatory, odkurzacze elektryczne, pralki i maszyny do szycia, lodówki, silniki elektryczne, urządzenia elektryczne itp.

Towary te należy przygotować do przewozu w opakowaniu producenta; maszyny i urządzenia muszą być umieszczone w sztywnych pojemnikach na paletach lub drewnianych skrzynipaletach. Jeżeli wytworzone towary są pakowane w twarde opakowania, pudełka należy zabezpueczyć je metalową taśmą trwale połączoną na obu końcach. Opakowanie powinno być oznakowane, i posiadać czytelne napisy: „OSTROŻNIE” , „NIE PRZEWRACAĆ”, „ GÓRA”,  "URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE", lub ang. "HANDLE WITH CARE", "DO NOT TURN OVER", "TOP", "ELECTRICAL APPLIANCE" "URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE" itp.

7. Ładunki płynne

Pojemniki na ładunki płynne (puszki, beczki, kanistry, wiadra itp.) Powinny być szczelnie przykryte pokrywami zaopatrzonymi w gumową lub papierową uszczelkę i zabezpieczone przez spedytora. Puszki i inne pojemniki należy umieszczać w wytrzymałych, odpornych na wycieki pojemnikach i zabezpieczać je trocinami lub innymi miękkimi wypełniaczami. Słoiki i tuby należy pakować do pudeł kartonowych lub drewnianych

8. Guma, żywica kauczukowa, wyroby z gumy przemysłowej.

Żywica gumowa powinna być transportowana w stosach, skrzynkach i workach. Wyroby z gumy i gumy sklasyfikowane jako towary konsumpcyjne (obuwie, zabawki, wyroby medyczne, wyroby pasmanteryjne itp.) Pakuje się w drewniane pudełka, wyroby gumowe do użytku przemysłowego i transportowego należy pakować w stosy, bele, worki i skrzynki.

9. Towary mogące brudzić w kontakcie z nimi, towary przemysłowe z odsłoniętymi częściami smarowanymi lub pokrytymi środkami konserwującymi, a także wyroby metalowe lub gumowe pokryte środkami konserwującymi itp., nie będą przyjmowane do obsługi i transportu.

10. Szklane butelki na płynne produkty spożywcze należy przyjmować do wysyłki, jeżeli są umieszczone w kartonach i mają właściwe oznakowanie, tj. „ GÓRA” , „DELIKATNY; KRUCHY” „OSTROZNIE” lub ang. "TOP", "FRAGILE", "HANDLE WITH CARE". Przed włożeniem butelki do pudełka należy umieścić ją w torebce plastikową, a następnie owinąć folią bąbelkową lub innym materiałem opakowaniowym.

11. Tafle szklane. Tafle szkła dowolnego rodzaju lub wielkości pakuje się do pojemników wielokrotnego użytku lub skrzynek drewnianych z usztywnieniami, kołnierzami piankowymi lub innymi materiałami pakującymi umieszczanymi pomiędzy i ze wszystkich stron i odpowiednio oznakowanymi.

12. Szkło samochodowe. Szkło samochodowe i metalowe części zapasowe dodawane do pojazdów (zderzaki, drzwi itp.) Należy pakować do pojemników wielokrotnego użytku z żebrami usztywniającymi dostarczanymi z materiałami do pakowania i odpowiednio oznakowanymi. Plastikowe części zapasowe należy pakować w solidne pudełko z żebrami usztywniającymi wykonanymi z litej tektury falistej, dostarczane z materiałami opakowaniowymi i odpowiednio oznakowane.

13. Produkty celulozowo-papiernicze. Bele celulozowe należy owijać papierem i wiązać taśmą stalową lub drutem stalowym. Papier powinien być zapakowany w bele owinięte kilkoma warstwami solidnego papieru do pakowania oraz w postaci stosów zapakowanych w drewniane pudełka lub zamocowanych na dwóch panelach. Celuloza powinna być zapakowana w postaci ułożonych w stos płytek. Skrzynie i panele należy związać stalową taśmą uszczelniającą.

14. Produkty chemiczne i farmaceutyczne oraz produkty perfumeryjne i kosmetyczne przechowywane w szkle i innych delikatnych pojemnikach umieszcza się w pudełkach. Szklane butelki należy umieszczać w drewnianych klatkach lub tekturze z gniazdami dla poszczególnych jednostek towarowych. Dno skrzynek, wolne przestrzenie w gniazdach i koszach oraz przestrzeń pod pokrywą należy wypełnić materiałem opakowaniowym.

Podpisując list przewozowy TMM-Express, Klient potwierdza, że ​​ładunek przekazany Przewoźnikowi został zapakowany zgodnie z powyższymi zasadami i nie jet zaliczany do kategorii substancji zabronionych w przewozie, zgodnie z postanowieniami Umowy i aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że środek transportu nie wymaga stosowania szczególnych środków bezpieczeństwa i ich brak nie stanowi naruszenia obowiązującego prawodawstwa. Wszelka odpowiedzialność za naruszenie wyżej wymienionych zasad przewozu ponosi Zleceniodawca i nadawca ładunku. Odpowiedzialność za naruszenie tych zasad ponosi Zleceniodawca i nadawca ładunku.